GDPR

Zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "Nařízení") a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů"); ve znění účinném od 25.5.2018 tímto společnosti ChilliMaga, s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří, IČ: 06609163, (dále jen "Společnost") jakožto správci osobních údajů

uděluji souhlas,

aby zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa, IČO, DIČ (dále jen "Osobní údaje")

za účelem zpracování přijatých objednávek na e-shopu webových stránkách Společnosti;

a to po dobu 10 let.

Osobní údaje Společnosti poskytují dobrovolně.

Mnou poskytnuté Osobní údaje jsou správné a pravdivé.

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i prostřednictvím zaměstnanců Společnosti.

Společnost mě informovala, že za podmínek stanovených v Zákoně o ochraně osobních údajů mám vůči Společnosti:

a)   právo na informace o zpracování Osobních údajů;

b)   právo na opravu či doplnění nepřesných Osobních údajů bez zbytečného odkladu;

c)   pokud zjistím, nebo se domnívám, že Společnost provádí zpraocvání Osobních údajů v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, mám právo při splnění zákonných podmínek od Společnosti:

          i.   požadovat vysvětlení;

         ii.   požadovat, aby Společnost neprodleně odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů, pokud to neodporuje jiným právním předpisům;

        iii.   žádat o přiměřené zadostiučinění v souladu s platnými zákonnými předpisy, pokud byla dotčena má osobní práva a

        vi.   požadovat v souladu se zákonnými předpisy náhradu škody, pokud mi byla Společnosti způsobena škoda;

Společnost mě dále informovala, že za podmínek stanovených v Nařízení mám vůči Společnosti:

a)   právo na výmaz svých Osobních údajů v případech předpokládaných Nařízením;

b)   právo na přístup ke svým Osobním údajům;

c)   právo na to, aby Spoolečnost omezila zpracování mým Osobních údajů v případě, že:

          i.   popírám přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;

         ii.   zpracování je protiprávní a odmítám výmaz Osobních údajů a žádám místo toho o omezení jejich použití;

        iii.   Společnosti již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale já je požaduji pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

       vi.   vznesl jsem námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Spoelčnosti pževažují nad mými oprávněnými důvody;

d)   pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí mi Společnost toto porušení bez zbytečného odkladu.

 

Společnost mě poučila, že za účelem uplatnění svých práv můžu kontaktovat Společnost písemně na adrese jejího sídla nebo na emailové adrese info@chillimaga.com.

Mám rovněž právo obratit se na Úřad pro ochranu osobních údajů či podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tímto potvrzuji. že jsem byl poučen o svých právech a jejich ochraně podle § 11, 12 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů v platném znění a podle čl- 13 - 22 Nařízení.

 

Četl jsem a textu rozumím